Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

Versija: 2024 vasario 20 .

 

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

1. Bendroji dalis

1.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos nustato UAB NFQ Technologies (toliau – NFQ ) juridinio asmens kodas: 135867375, buveinė registruota adresu Brastos g. 15, Kaunas, Kauno m. sav., Lietuvos Respublika, Paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką. Kartu su atitinkama paslaugų teikimo sutartimi (toliau – Paslaugų teikimo sutartis) bei kitais susitarimais tarp NFQ ir Jūsų, šios Sąlygos sudaro sąlygas efektyviai teikti skirtingas Paslaugas Jums bei užtikrinti tokių Paslaugų teikimo kokybę.

1.2. Šios Sąlygos taikomos visais atvejais, kai Jūs užsakote ir naudojatės NFQ Paslaugomis nepriklausomai nuo Paslaugų užsakymo būdo bei formos.

1.3. Laikas nuo laiko šios Sąlygos gali būti keičiamos, todėl atitinkamų Paslaugų teikimui bus taikomos tos Sąlygos, kurios:

1.3.1. galiojo Paslaugų sutarties pasirašymo metu, jeigu Paslaugos Jums teikiamos rašytinės Paslaugų teikimo sutarties pagrindu, įskaitant vėliau prie Paslaugų teikimo sutarties pateiktus užsakymus ir/ar užklausas prie galiojančio Paslaugų užsakymo;

1.3.2. galiojo Paslaugų užsakymo metu, jeigu Paslaugos užsakytos kitu būdu ir/ar forma, nei sudarant rašytinę Paslaugų teikimo sutartį.

1.4. Siekiant išvengti abejonių, kiekvieną kartą užsakydamas NFQ Paslaugas (t.y. sudarydamas Paslaugų teikimo sutartį arba bet kuriuo kitu būdu ar forma), Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su atitinkama (pagal Sąlygų 1.3.1-1.3.2 punktus taikoma) Sąlygų redakcija, sutinkate su taikomos redakcijos sąlygomis, bei įsipareigojate jų laikytis iki bus pilnai įvykdyti Jūsų ir NFQ įsipareigojimai.

1.5. Esant prieštaravimų tarp šių Sąlygų ir tarp NFQ bei Jūsų sudarytos Paslaugų teikimo sutarties ar bet kokio kito susitarimo, nustatančio specialias Paslaugų teikimo sąlygas, taikomos atitinkamos Paslaugų teikimo sutarties ar kito dokumento nuostatos.

2. Sąvokos

2.1. Aptarnavimo Sistema turi Sąlygų 4.1 punkte nurodytą reikšmę;

2.2. Darbo diena reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei oficialias šventines dienas;

2.3. Darbo valanda reiškia astronominę valandą tarp 9.00 – 18.00 val. Darbo dienomis, o prieš oficialias šventines dienas einančiomis Darbo dienomis – viena valanda trumpiau.

2.4. Intelektinė nuosavybė suprantama kaip visuma teisių į intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, saugomus pagal įstatymus ir tarptautines sutartis;

2.5. Jūs reiškia Klientą;

2.6. Klaida reiškia ne dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės atsiradusį funkcinį arba procesinį dokumentuose apibrėžtų procedūrų ar veiksmų neatitikimą aprašymui, kai tą patį aprašytą rezultatą galima pasiekti atliekant kitas specialaus pasirengimo nereikalaujančias procedūras ar veiksmus;

2.7. Klientas reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, užsakantį NFQ Paslaugas;

2.8. Kritinė Klaida reiškia ne dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės atsiradusį funkcinį arba procesinį dokumentuose apibrėžtų esminių sistemos procedūrų ar veiksmų neatitikimą aprašymui, kai to paties aprašyto rezultato negalima pasiekti atliekant kitas specialaus pasirengimo nereikalaujančias procedūras ar veiksmus;

2.9. Mes reiškia NFQ;

2.10. Paslaugos reiškia visas NFQ bet kuriuo metu Klientams teikiamas Paslaugas, kurių sąrašas nuolatos gali būti atnaujinamas, keičiamas, papildomas, ir joms visoms taikomos šios Sąlygos. Specifinės nuostatos, susijusios su tam tikros rūšies Paslaugų teikimu, bus numatomos atskirai sudaromoje Paslaugų teikimo sutartyje su Klientu;

2.11. Sąlygos reiškia šias Sąlygas;

2.12. Trūkumas reiškia ne dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės atsiradusį funkcinį arba procesinį dokumentuose apibrėžtų procedūrų ar veiksmų neatitikimą aprašymui, kuris sukelia nepatogumą, tačiau dirbti ir naudotis sistema netrukdo, arba atsitinka tik labai specifinėse situacijose arba labai retai ir nesukelia jokių nepatogumų naudojantis sistema.

3.  Aptarnavimo sistema

3.1. Paslaugų teikimo tikslais mes naudojame aptarnavimo sistemą, naudodamasis kuria Jūs turite teisę valdyti užsakytas Paslaugas, jų rezultatus, užsakyti papildomas Paslaugas, teikti pretenzijas dėl Paslaugų trūkumų, registruoti klaidas ir atlikti kitus veiksmus, kuriuos atlikti suteikia teisę mūsų sistema (toliau – Aptarnavimo Sistema).

3.2. Sudarant Paslaugų teikimo sutartį, Jums gali būti suteikiami prisijungimo prie Aptarnavimo Sistemos duomenys. Jūs neturite teisės suteiktų prisijungimo duomenų perduoti bet kokiai trečiajai šaliai. Tuo atveju, jeigu Jūs šio reikalavimo nesilaikote ir dėl to NFQ patiria nuostolių, Jums tenka pareiga tokius nuostolius atlyginti.

3.3. Visos teisės į Aptarnavimo Sistemą, jos turinį, funkcijas, ir techninę jos dalį bei joje esančius kūrinius yra saugomos ir išimtinai priklauso NFQ arba NFQ ja teisėtai naudojasi. Joks Aptarnavimo Sistemoje esantis turinys ar kitokia informacija, išskyrus Jūsų į Aptarnavimo Sistemą įkeltą turinį, negali būti atgaminamas, kopijuojamas, išleistas, išverstas, padaromas viešai prieinamu (įskaitant skelbimą ir viešą rodymą) arba platinamas be išankstinio raštiško NFQ sutikimo.

4. Paslaugų užsakymas

4.1. Užsakant mūsų Paslaugas pirmą kartą, užsakomų Paslaugų apimtis nurodoma tarp Jūsų ir NFQ sudaromoje Paslaugų teikimo sutartyje. Visos vėlesnės tos pačios rūšies Paslaugos tos pačios Paslaugų teikimo sutarties pagrindu užsakomos sudarant užsakymą.

4.2. Jeigu pageidaujate užsakyti kitos rūšies Paslaugas, naujai Paslaugų rūšiai bus sudaroma nauja Paslaugų teikimo sutartis.

4.3. 4.3. Jūs turite teisę užsisakyti papildomų Paslaugų prie galiojančio Paslaugų užsakymo (jei tokios Paslaugos savo esme nereikalauja sudaryti naują Paslaugų teikimo sutartį, kaip numatyta Sąlygų 4.2 punkte), ir tokias papildomas Paslaugas Jūs galite užsisakyti pateikdami užklausą Paslaugų teikimo sutartyje ar užsakyme nurodytu NFQ el. paštu..

4.4. NFQ, gavusi Jūsų užklausą, į ją atsako per tris (3) Darbo dienas. Jeigu per šiame punkte nurodytą terminą NFQ nepateikia Jums atsakymo, laikoma, kad papildomos Paslaugos neužsakytos ir siekdamas gauti papildomas Paslaugas Jūs turite jas užsakyti iš naujo.

5.  Paslaugų teikimo ir perdavimo tvarka

5.1. Paslaugų teikimo ir perdavimo tvarka nustatoma Paslaugų sutartyje dėl konkrečių Paslaugų.

6.  Garantijos, jų taikymo tvarka

6.1. NFQ suteiktoms Paslaugoms suteikiama šešių (6) mėnesių garantija, išskyrus jeigu su Jumis sudarytoje Paslaugų teikimo sutartyje nurodoma kitaip. Garantijos taikymo/netaikymo sąlygos nurodomos atsižvelgiant į konkrečias teikiamas Paslaugas su Jumis sudaromoje Paslaugų teikimo sutartyje.

7. Paslaugų trūkumų registravimo ir šalinimo tvarka garantijos laikotarpiu

7.1. Garantijos laikotarpiu (jei taikoma) nustatytas Kritines Klaidas, Klaidas ar Trūkumus Jūs galite registruoti Aptarnavimo Sistemoje. Į užregistruotą pranešimą apie Kritines Klaidas, Klaidas ir Trūkumus, mes reaguojame ir juos šaliname toliau nurodytais terminais:

7.1.1. nustatoma Kritinė Klaida: reaguojame per 4 Darbo valandas nuo tokios Kritinės klaidos užregistravimo Aptarnavimo Sistemoje, o Kritinę klaidą šaliname per technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, atsižvelgiant į mūsų užimtumą, tačiau visais atvejais pranešame, per kokį preliminarų terminą Kritinė Klaida bus pašalinta;

7.1.2. nustatoma Klaida, kuri nėra Kritinė Klaida: teikiamas labai aukštas prioritetas - reaguojame per 8 Darbo valandas nuo tokios Klaidos ar Trūkumo užregistravimo Aptarnavimo Sistemoje;

7.1.3. nustatomas Trūkumas, kuris sukelia nepatogumą, tačiau dirbti ir naudotis sistema netrukdo: teikiamas įprastas prioritetas – reaguojame per 16 Darbo valandų nuo tokio Trūkumo užregistravimo Aptarnavimo Sistemoje;

7.1.4. nustatomas Trūkumas, kuris atsitinka tik labai specifinėse situacijose arba labai retai ir nesukelia jokių nepatogumų naudojantis sistema: teikiamas žemas prioritetas – reaguojame per 24 Darbo valandas nuo tokio Trūkumo užregistravimo Aptarnavimo Sistemoje;

7.1.5. nustatomas Trūkumas, kuomet Jūs pateikiate pastabas dėl nepatogaus sistemos veikimo, atsirandančio neteisingų neesminių teksto pakeitimų ir pan., tačiau esant tokiam Trūkumui nėra sukeliama jokių nepatogumų naudojantis sistema: nustatomas labai žemas prioritetas – reaguojame per 40 Darbo valandų nuo tokio Trūkumo užregistravimo Aptarnavimo Sistemoje.

7.2. Terminai, nurodyti Sąlygų 7.1 punkto papunkčiuose, pradedami skaičiuoti nuo kitos Darbo dienos po pranešimo apie Paslaugų trūkumus (užregistravus trūkumus Aptarnavimo Sistemoje) 9 valandos 00 minučių, jei toks pranešimas pateikiamas pasibaigus Darbo valandoms. Kai pranešimas gautas Darbo valandomis, terminas skaičiuojasi nuo pranešimo užregistravimo Aptarnavimo Sistemoje.

7.3. NFQ, įvertinusi Jūsų užregistruotas Kritines Klaidas, Klaidas ir Trūkumus bei nustačiusi, kad jie yra pagrįsti ir atsiradę dėl NFQ kaltės, juos pašalina šioje Sąlygų dalyje numatyta tvarka ir terminais. Aiškumo tikslais pažymima, kad garantijos laikotarpiu (jei taikoma) nustatyti Kritinės Klaidos, Klaidos ir Trūkumai šalinami NFQ lėšomis.

 

8.  Atsakomybė

8.1. NFQ atsako už Jums padarytą žalą tuo atveju, kai žalos atsiradimą lėmė pačios NFQ atliktas sutarties ar taikytinos teisės nuostatų pažeidimas. Jūs neturite teisės reikalauti žalos atlyginimo kitais atvejais, nebent tokia Jūsų teisė būtų numatyta sutartyje ar galiojančiuose teisės aktuose. Aiškumo dėlei, NFQ neatsako Jums už sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir dėl to kilusią žalą, jeigu dėl tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo yra atsakinga trečioji šalis, dėl kurios veiksmų ar neveikimo NFQ nėra prisiėmusi atsakomybės, išskyrus taikytinuose teisės aktuose numatytas išimtis.

8.2. Tuo atveju, jeigu NFQ dėl savo kaltės nesuteikia Paslaugų sutartu terminu, Jūs turi teisę reikalauti 0,02% delspinigių nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kainos.

8.3. Neatsižvelgiant į kitas nuostatas, nepriklausomai, kur jos būtų įtvirtintos – šiose Sąlygose, tarp NFQ ir Jūsų sudarytoje sutartyje ar bet kuriame kitame susitarime, NFQ nėra atsakinga už specialius, netiesioginius ar atsitiktinius, veiklos ar pasekminius nuostolius, trečiųjų asmenų reikalavimus ir/arba duomenų, pajamų, pelno, klientų, prestižo ar interesų praradimą ir kitus atvejus, kai buvo patirta žala, nebent kitaip numatyta Sutartyje.

8.4. Neatsižvelgiant į jokias kitas Sutarties nuostatas, NFQ atsakomybė Jūsų atžvilgiu yra ribojama Jūsų NFQ sumokėta suma, išskyrus atvejus, kai atsakomybės ribojimo neleidžia taikytini teisės aktai.

8.5. NFQ neatsako už žalą, kuri Jums kilo dėl nuo NFQ nepriklausančių aplinkybių ir/arba dėl kurių Jūs esate atsakingas. NFQ taip pat neatsako už žalą, kuri kilo tretiesiems asmenims dėl to, kad jie naudojosi NFQ Paslaugų rezultatu, nors Paslaugų rezultatas buvo skirtas išimtinai Jums ir Jūsų poreikiams.

8.6. Tuo atveju, kai Jūs naudojatės Aptarnavimo Sistema ir tuo tikslu Jums yra suteikiami prisijungimo prie Aptarnavimo Sistemos duomenys, Jūs privalote užtikrinti, kad tokie duomenys yra perduodami/prieinami tik su NFQ bendradarbiaujantiems Jūsų darbuotojams ir tik tam terminui, kiek tai yra reikalinga teikiant Paslaugas Jums. Tuo atveju, jei prieigos prie Aptarnavimo Sistemos duomenimis naudojasi ir kiti Jūsų darbuotojai, kurie nebendradarbiauja su NFQ Paslaugų teikimo metu arba prieiga naudojamasi ir po to, kai Paslaugų, kurių atžvilgiu buvo suteikta prieiga prie Aptarnavimo Sistemos, teikimas yra pasibaigęs, ir dėl to Jūs ir/arba NFQ patiria žalą, Jūs savo patirtų nuostolių atlyginimo neturite teisės reikalauti iš NFQ bei privalote atlyginti NFQ patirtus nuostolius, susijusius su neteisėtu Aptarnavimo Sistemos naudojimu.

8.7. Siekiant išvengti abejonių ir bet kokių ginčų, tuo atveju, kai Jūs vėluojate atsiskaityti su NFQ už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka, sąlygomis ir terminais ir NFQ, siekdama ginti savo teises dėl tokių sumų išieškojimo iš Jūsų kreipiasi į trečiąsias šalis, Jūs privalėsite ne tik sumokėti visas mokėtinas sumas NFQ, tačiau taip pat atlyginti NFQ papildomas išlaidas, patirtas dėlto, kad Jūs nevykdote ar vykdote netinkamai savo įsipareigojimus, įskaitant, nesumokate laiku mokėtinų sumų NFQ. Tokios sumos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip per penkias (5) Darbo dienas po NFQ pareikalavimo.

8.8. NFQ ir (ar) Jūs atleidžiami nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų netinkamą ar visišką nevykdymą, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Išsamus nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 m. liepos 15 d. Vyriausybės Nutarime Nr. 840. Šalys turi nedelsiant, t. y. per objektyviai trumpiausią įmanomą laiką, informuoti raštu kitą Šalį apie tokių aplinkybių (force majeure) atsiradimą ar pabaigą.

9. Paslaugų atsisakymo, sustabdymo ir nutraukimo tvarka

9.1. NFQ turi teisę savo nuožiūra sustabdyti dalies arba visų Paslaugų teikimą toliau nurodytais atvejais:

9.1.1. Jūs vėluojate atlikti mokėjimą pagal Sutartį ilgiau kaip penkias (5) Darbo dienas, nebent kitaip numatyta Paslaugų teikimo sutartyje arba kitaip susitarta atskirai raštu;

9.1.2. Jūs nepateikiate informacijos, duomenų ir/arba dokumentų, reikalingų Paslaugoms teikti;

9.1.3. Jūs informuojate arba pati NFQ nustato, kad Jūs pateikėte neteisingą, neišsamią informaciją, duomenis ir/arba dokumentus ir dėlto NFQ negali vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų;

9.1.4. Jūs pažeidžiate NFQ Intelektinės nuosavybės teises;

9.1.5. Jūs pažeidžiate bet kokią su NFQ sudarytos sutarties, šių Sąlygų nuostatą, turinčią esminės reikšmės NFQ įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui;

9.1.6. Jums iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, inicijuotas likvidavimas arba egzistuoja kitos aplinkybės, dėl kurių akivaizdu, kad Jūs negalėsite tinkamai atsiskaityti už suteiktas Paslaugas;

9.1.7. kitais Paslaugų teikimo sutartyje su Jumis ir teisės aktuose numatytais atvejais.

9.2. Aiškumo dėlei, Sąlygų 10.1 punkte numatytas atvejų, kada NFQ gali sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą Jums, sąrašas nėra baigtinis ir specifiniai atvejai, numatantys tokią NFQ teisę gali būti numatyti Paslaugų teikimo su Jumis sutartyje, atsižvelgiant į teikiamų Paslaugų rūšį.

9.3. Jeigu Paslaugų vykdymas sustabdomas dėl Jūsų kaltės Sąlygų 10.1.1 papunktyje numatytu atveju ir Jūs esate neatsiskaitęs su NFQ, Jūs neturite jokių teisių į Paslaugų rezultatus ir bet koks Paslaugų ir jų rezultato naudojimas be raštiško NFQ sutikimo yra laikomas neteisėtu. Jūs privalote atlyginti NFQ nuostolius, padarytus dėl tokio neteisėto Paslaugų naudojimo.

9.4. NFQ, priėmusi sprendimą stabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, apie tai Jus informuoja Jūsų nurodytu el. pašto adresu, nurodydama Paslaugų, kurių teikimas stabdomas, apimtį, priežastį ir terminą. Šiame Sąlygų punkte nurodytas pranešimas turi būti pateiktas bent prieš tris (3) Darbo dienas iki Paslaugų sustabdymo. Paslaugų sustabdymo terminas ir atnaujinimo sąlygos priklauso nuo užsakytų Paslaugų rūšies ir dėl to NFQ turi teisę spręsti vienašališkai.

9.5. Tuo atveju, jeigu Paslaugų ar jų dalies teikimas sustabdomas dėl Jūsų kaltės ir toks sustabdymas trunka ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų imtinai, ir per tą terminą Jūs nepašalinate priežasties, dėl kurios Paslaugų arba jų dalies teikimas buvo sustabdytas, NFQ turi teisę, įspėjusi raštu prieš keturiolika (14) kalendorinių dienų, nutraukti konkretų užsakymą ir/arba sudarytą sutartį, o Jūs privalote sumokėti NFQ visas mokėtinas sumas ir visiškai atlyginti NFQ patirtus nuostolius už visą laikotarpį iki sutarties/užsakymo nutraukimo, nepriklausomai nuo to, ar Paslaugos faktiškai buvo teikiamos ar ne.

9.6. Jūsų teisė atsisakyti Paslaugų ar jų dalies numatyta su NFQ sudarytoje Paslaugų teikimo sutartyje, atsižvelgiant į užsakytų Paslaugų rūšį.

9.7. Jeigu Jūs atsisakote visų užsakytų Paslaugų Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, laikoma, kad Sutartis yra nutraukta Jūsų pageidavimu ir NFQ apskaičiuoja Jūsų mokėtinas sumas, įskaitant delspinigius (jeigu pagal sutartį ar šias Sąlygas NFQ turi teisę taikyti), kitas sumas dėl nuostolių atlyginimo (jeigu pagal sutartį ar šias Sąlygas NFQ turi teisę taikyti), o Jūs privalote sumokėti visas tokias sumas PVM sąskaitoje faktūroje numatyta tvarka ir terminais.

10. Konfidencialumas

10.1. NFQ įsipareigoja Konfidencialią informaciją (kaip ji apibrėžta Paslaugų teikimo sutartyje ar bet kuriame kitame susitarime tarp NFQ ir Jūsų) naudoti išskirtinai Paslaugų teikimo tikslais.

10.2. NFQ turi teisę Konfidencialią informaciją perduoti savo subrangovams tokia apimtimi, kiek tai yra reikalinga Paslaugoms teikti, su sąlyga, kad NFQ užtikrina atskleistos Konfidencialios informacijos apsaugą ir už tai išlieka visiškai atsakinga prieš Jus.

10.3. NFQ marketingo tikslais turi teisę viešai atskleisti ir skelbti, kad Jūs naudojatės NFQ Paslaugomis. Šiame punkte nurodytos informacijos viešas atskleidimas ir paskelbimas nebus laikomas konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu. Jeigu Jūs nepageidaujate, kad informacija apie Jus, kaip NFQ klientą, būtų atskleista, privalote tą nurodyti pasirašytoje Paslaugų sutartyje.

10.4. Jums nevykdant savo pareigos atsiskaityti už Paslaugas, NFQ, gindama savo pažeistas teises, turi teisę be atskiro Jūsų sutikimo ar leidimo perduoti Jūsų duomenis savo teisės patarėjams (advokatams), konsultantams ir skolų išieškojimo Paslaugas teikiančioms bendrovėms ir toks informacijos perdavimas nebus laikomas konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu.

10.5. NFQ yra apdraudusi profesinę civilinę atsakomybę dėl konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimų. Draudimo apsauga galioja visą sutarties su Jumis galiojimo laikotarpį.

10.6. Jeigu tam tikrų konfidencialumo įsipareigojimo nuostatų pažeidimas laikomas nedraudiminiu įvykiu, Jūsų patirtus nuostolius atlygina NFQ šiose Sąlygose numatyta tvarka.

10.7. NFQ draudikas atlygina Jūsų patirtus tiesioginius nuostolius ir tuos netiesioginius nuostolius, kuriuos Jūs galite įrodyti, pateikiant tai pagrindžiančius rašytinius įrodymus, dėl NFQ šiose Sąlygose ar sutartyje numatyto konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimo ar netinkamo vykdymo, neviršijant draudimo sumų, nurodytų draudimo liudijime.

10.8. NFQ, neįvykdžiusi konfidencialumo įsipareigojimų ar juos įvykdžiusi netinkamai, įsipareigoja atlyginti Jums patirtus tiesioginius nuostolius, kai patirtų nuostolių nepadengia draudimo suma arba padengia nepilnai (padengti skirtumą tarp Jūsų patirtų tiesioginių nuostolių sumos ir draudimo bendrovės atlygintos sumos). Bet kuriuo atveju nepaisant kitų Sąlygose nurodytų nuostatų, kai pareiga atlyginti Jūsų patirtus nuostolius kyla NFQ, o ne draudikui, tai NFQ atlygina tik tiesioginius Jūsų patirtus nuostolius, o bendra tiesioginių atlygintinų nuostolių suma negali viršyti bendros Paslaugų kainos, sumokėtos Jūsų.

11. Asmens duomenų naudojimas

11.1. NFQ patvirtina ir garantuoja, kad turi teisę valdyti, rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis bei laikosi taikytinuose teisės aktuose numatytų reikalavimų. NFQ taip pat patvirtina, kad turi tinkamas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias, kad joks trečiasis neautorizuotas asmuo nepasinaudos atitinkamos NFQ valdomais, surinktais, saugomais ar kitaip tvarkomais asmens duomenimis. Išsamią informaciją apie NFQ atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teises pateikiame NFQ pranešime dėl asmens duomenų tvarkymo, kurias galite rasti https://www.nfq.lt/gdpr-politika.

12.  Pranešimai, jų teikimo tvarka

12.1. Visi NFQ ir Jūsų pranešimai teikiami nurodytais šalių adresais. Visas susirašinėjimas, išskyrus pretenzijų pateikimą ir kitų ginčytinų klausimų sprendimą, vykdomas el. paštu, nebent sudarytoje sutartyje nurodyta kitaip. El. pašto laiškai, juo pateikti dokumentai turi rašytinio dokumento galią.

12.2. Vienos šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos šalies gautais: (i) įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; (ii) trečią Darbo dieną po išsiuntimo Lietuvos Respublikos teritorijoje ir penktą Darbo dieną, jeigu išsiustą į užsienį, kai siųsta registruotu paštu; (iii) kitą kalendorinę dieną, jeigu išsiųsta el. paštu.

12.3. NFQ ir Jūs privalote nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris (3) kalendorines dienas pranešti kitai šaliai apie bet kokį adresų, telefonų, el. pašto adresų, nurodytų pasikeitimą. Jeigu kuri nors šalis nevykdo šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, kitos šalies jai paskutiniu žinomu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija yra laikoma tinkamai įteikta.

13. Taikytina teisė, ginčų sprendimo tvarka

13.1. Šioms Sąlygoms taikoma ir ji aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Visi nesutarimai, ginčai ar reikalavimai kilę iš šių Sąlygų ar susiję su ja, įskaitant ir Paslaugų Jums teikimą, sprendžiami derybų būdu. Jeigu per keturiolika (14) kalendorinių dienų Šalims derybų būdu nesutarimo, ginčo ar reikalavimo išspręsti nepavyksta, toks nesutarimas, ginčas ar reikalavimas galutinai sprendžiamas Vilniaus komercinio arbitražo teisme (juridinio asmens kodas 195776161) pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražo procedūros reglamentą, kurį Šalys pripažįsta savo arbitražinio susitarimo sudedamąja dalimi.

Kilę nesutarimai, ginčai ar reikalavimai bus sprendžiami trijų arbitrų kolegijos, iš kurių po vieną paskirs kiekviena iš šalių, o trečiąjį arbitrą ir kolegijos pirmininką skirs paskirtieji arbitrai. Arbitražo posėdžiai vyks Vilniuje, Lietuvoje, lietuvių kalba. Pralaimėjusi šalis privalo atlyginti visas Lietuvos arbitražo teismo ir laimėjusios šalies išlaidas, patirtas dėl šalių ginčo nagrinėjimo.